PLEASE support
our sponsors!

They make this
service possible
for YOU.

PLEASE mention
that you saw
this Ad on
Wierdapark.co.za.

 

YOUR ad here!

You determine
the cost!


Contact
Alan Holm
at
AlanH@AiNet.co.za


 

Ondersteun
ons borge
ASSEBLIEF!

Hulle maak
hierdie diens
moontlik
vir U.

Meld dat
u hierdie
advertensie op
Wierdapark.co.za
gesien het
ASSEBLIEF.

 

JOU advertensie
hier!


Jy bepaal
die koste!


Kontak
vir
Alan Holm
op
AlanH@AiNet.co.za


WierdaPark.co.za
SPECIAL INTRODUCTORY OFFER

The first 5 adverts requested will be developed FREE OF CHARGE.

Advertising costs are still up to you - whatever it will be worth to you.

If you are interested, contact ALAN HOLM at alanh@ainet.co.za.

 

SPESIALE INLEIDENDE AANBOD

Advertensies sal gratis vir die eerste 5 aansoeke ontwikkel word.

Advertensiekostes hang nog steeds van wat dit vir u werd is af.

Indien u belangstel, kontak vir ALAN HOLM by alanh@ainet.co.za.

Wierda Bridge Community Police Forum
WierdaBrug Gemeentskaps Polisie Forum

NB - CPF Meeting at Wierda Bridge Police Station on
Monday 13/6/2005
at 7pm
-
BE THERE !

LW - GPF Vergadering by die Wierdabrug Polisiestasie op Maandag 13/6/2005
teen 7nm
-
WEES DAAR!

Some more very useful information supplied by Litisha Richardson of Ward 64

SAP Reservist Info.
(183 Kb PDF Doc.)

How to protect yourself from Armed Robbery
(34 Kb PDF Doc.)

What can we do to help ourselves?
(55 Kb RTF Doc.)

Wierdabrug Crime stats 1994 - 2004
(49 Kb PDF Doc.)

Lyttelton Crime stats 1994 - 2004
(49 Kb PDF Doc.)

Civilian Oversight & Monitoring of the Police in SA (Nov 2003)
(454 Kb PDF Doc.)

USA DoJ - A Police Guide to Surveying Citizens and their Environment
(338 KbPDF Doc.)

Crime Prevention - Theory & Practice (Australian Institute of Criminology)
(453 Kb PDF Doc.)

This is "required reading" if you have an interest in helping to reduce crime.

But don't just read about it - take a few minutes &
DO SOMETHING
positive
by

attending YOUR

Community
Police Forum
(CPF)

meetings
every 2nd Mon.
at 7 pm

at
Wierda Bridge
Police Station

&

attending
your local
community forum
meetings

at

Wierda Park
1st. Thursday of every month
at 7 pm
at the
Wonderland nursery school
in Theuns van Niekerk street
(parking at the back)

Contact - Chrizel Strauss on

082 468 5344,

or on

012 - 653 7648,

or at

info@wierdapark.co.za.

to confirm venue & time.

 

or

 

Rooihuiskraal/
The Reeds

(Ward 64)
at
the Rooihuiskraal Library on the Thursday following the CPF meeting,
at 18h00

Contact Litisha Richardson
on

litishar2@yahoo.com

for details.

 

Thanx for your invaluable contributions to our communities Litisha!

 

 

Wierda Bridge Community Police Forum Newsletter
JANUARY 2005 (338 Kb PDF)

WierdaBrug Gemeentskaps Polisie Forum Nuusbrief
JANUARIE 2005 (338 Kb PDF)

Wierda Bridge Community Police Forum Newsletter
OCTOBER 2004 (334 Kb PDF)

WierdaBrug Gemeentskaps Polisie Forum Nuusbrief
OKTOBER 2004 (334 Kb PDF)

Wierda Bridge Community Police Forum Newsletter
SEPTEMBER 2004 (341 Kb PDF)

WierdaBrug Gemeentskaps Polisie Forum Nuusbrief
SEPTEMBER 2004 (341 Kb PDF)

Wierda Bridge Community Police Forum Newsletter
AUGUST 2004 (781 Kb PDF)

WierdaBrug Gemeentskaps Polisie Forum Nuusbrief
AUGUSTUS 2004 (781 Kb PDF)

Wierda Bridge Community Police Forum Newsletter
JULY 2004 (331 Kb PDF)

WierdaBrug Gemeentskaps Polisie Forum Nuusbrief
JULIE 2004 (331 Kb PDF)

Wierda Bridge Community Police Forum Newsletter
Apr 2004
(Acrobat PDF 369 Kb)

WierdaBrug Gemeentskaps Polisie Forum Nuusbrief
Apr 2004
(Acrobat PDF 369 Kb)

Wierda Bridge Community Police Forum Newsletter
Mar 2004
(Acrobat PDF 340 Kb)

WierdaBrug Gemeentskaps Polisie Forum Nuusbrief
Mar 2004
(Acrobat PDF 340 Kb)

Wierda Bridge Community Police Forum Newsletter
Feb 2004
(Acrobat PDF 454 Kb)

If you experience problems reading this directly in your browser, "Right-click" on the underlined link above & select "Save target as". Decide where to save it & download it there. The downloaded file will display in Acrobat Reader.

WierdaBrug Gemeentskaps Polisie Forum Newsletter
Feb 2004
(Acrobat PDF 454 Kb)

Indien u probleme ondervind om hierdie nuusbrief direk in jou "browser" te lees, Regs-kliek op die understreepde koppeling bo en selekteer "Save target as" .Besluit waar u die leêr gaan bêre en laai dit daar af. Die afgelaaide leêr gaan wel in Acrobat Reader vertoon word.

"Click" HERE to download Acrobat Reader 6.0.1 to display .PDF files, if you can't read this .PDF file.
(8.7 Mb for XP & 2000, 9.9 Mb for '98)
.
"Click" Hier om Acrobat Reader 6.0.1 af te laai om .PDF formaat leêrs te vertoon, indien u nie hierdie .PDF leêr kan lees nie.
(8.7 Mb vir XP & 2000, 9.9 Mb vir '98)
.

The CPF meetings are open to EVERY resident - NOT only a couple of committee representatives.

So, come & say your say directly to the Wierda Bridge Police & Metro Police at the next meeting & get answers & info.

Hopefully we will provide more detailed info. once the minutes are available.

A couple of useful no.s given out at these meetings:

METRO POLICE FAX No. (For complaints about speeding & reckless driving etc.)
is
664 1992

Sup. Jenny Malan
is in charge of Centurion's Metro Police.
Her Cell no.
(provided at the April CPF meeting)
is
082 444 6109

Her Office No. is
(012) 671 7321

Her Fax No. is
(012) 664 1992

Her deputy in charge of ROAD POLICING
is
Alan Trutor
on
082 5559304
Office No.
(012)671 7330

The
Metro Police Control Room

No.
for emergencies
is
(012) 66 444 55

Want to communicate with your Councilor or Ward Committee?

Phone Dalene Clarke, Liason Officer for the Councillors and Ward Committees in Centurion on 084 583 5454 or tel. (012) 671 7613 for contact info. for your councilor and/or Ward committee members.

There is a Ward committee for every Ward in Centurion, that is supposed to look after everything that the Town Council provides a service for - including Safety & and Security.

So, if you have a problem to report, phone this number and ask for the contact details of the relevant committee member.

Another extremely useful number was provided at the meeting on 5/4/2004:

(012) 671 7444 = Environmental Design and Redesign.

Sounds a bit like interior decorating, but it's actually a vitally useful number.

This is where you can report problem areas in the municipality's environment - like long grass, reeds etc. that provide hiding places for criminals & vagrants etc.

They come and investigate, take photos where neccesary and make recommendations for action to be taken to sort out environmental problem areas.

We should get a map showing the boundaries of our sector soon - which should help to split the sector into 4 or so areas (like Wierda Park x2) so that the surrounding areas can also get mobilised, like Wierda Park X2.

The Liquor License applications will soon be available (and then will regularly be updated) so that you have an opportunity to register a complaint, where necessary.

Dié GPF vergaderings is oop tot elke inwoner - NIE net 'n paar kommitteelede nie.

Dus, kom maak jou stem dik en praat direk met die Wierdabrug asook die Metro Polisie en kry antwoorde en inligting.

Ons gaan hopelik meer detail kan verskaf sodra die notule van dié vergadering beskikbaar is.

'n Paar nuttige nommers wat by dié vergaderings beskikbaar gestel was:

METRO POLICE FAKS No. (Vir klagtes oor spoedvrate, roekelose bestuur ens..)
is
664 1992

Sup. Jenny Malan
is in bevel van Centurion se Metro Polisie
Haar Cell no.
(by die April CPF vergadering verskaf)
is
082 444 6109

Haar kantoor No. is
(012) 671 7321

Haar Fax No. is
(012) 664 1992

Haar 2de in bevel vir
PAD POLISEERING

is
Alan Trutor
op
082 5559304
Kantoor No.
(012)671 7330

Die
Metro Polisie Beheer Kamer

No.
vir noodgevalle
is
(012) 66 444 55

Wil u met u Raadslid of Wyk Kommittee lede in verbinding treë?

Bel vir Dalene Clarke, Liason Beampte vir die Raadslede en Wyk Kommittees in Centurion op084 583 5454 of tel. (012) 671 7613 vir kontak inligting vir u Raadslid en/of Wyk kommitteelede.

 

Daar is 'n Wyk's kommittee vir elke wyk in Centurion, met verteenwoordigers wat veronderstel is om na elke tipe diens wat deur die Stadsraad gelewer word na te sien - insluitende Veiligheid en Sekerheid.

 

Dus, indien u 'n proleem het om te raporteer, of 'n voorstel om te lewer, bel gerus bogenoemde nommer en vra vir die kontak besonderhede van die relevante Wykskommittee lid.

'n Verdere nuttige nommer is by die vergadering van 5/4/2004 genoem:

(012) 671 7444 = Omgewings Ontwerp en Herontwerp.

Klink snaaks, maar dis 'n geweldige nuttige nommer.

Dis by hulle wat 'n mens probleme soos lang gras, riete, en onveilige plekke rapporteer, waar kriminele en rondlopers wegkruip.

Hulle kom ondersoek instel, neem fotos waar nodig en sorg dat daar aksie geneem word om omgewingsprobleemareas uit te sorteer.

Ons behoort binnekort van 'n kaart voorsien te word wat die grense van ons sektor gaan uitwys.

Dit behoort met die opdeling van die sektor in min of meer 4 subdele (soos Wierda Park x2 bv) om te help om dié dele ook aan die gang te kry, soos Wierda Park X2.

Die dranklinsensie aansoeke gaan ook nou binnekort (en toekomstig gereeld) beskikbaar te wees, vir besware waar nodig.


Your ad could be HERE!

You determine the cost!

Contact Alan Holm at alanh@ainet.co.za

--------------------------------------------------------

Jou advertensie kon HIER gewees het!

Jy bepaal die koste!

Kontak vir Alan Holm op alanh@ainet.co.za